Yhdistyksen säännöt


Nimi ja kotipaikka
1 §

Yhdistyksen nimi on Oulun Rauhanyhdistys ry. ja sen kotipaikka ja toimialue on Oulun kaupunki.

Tarkoitus ja toimintamuodot
2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja elvyttää kristillistä uskonelämää sekä yleensä edistää kristillissiveellisten elämäntapojen, kansanraittiuden ja isänmaallisen mielen vakiinnuttamista kansan keskuudessa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

a)  harjoittaa Jumalan sanan julistustoimintaa Pyhän Raamatun ja
 evankelisluterilaisen uskon, tunnustuksen ja opin mukaisesti
 järjestämällä hartausseuroja, joihin kaikilla on vapaa pääsy;
b)  harjoittaa muutakin julistustoimintaa evankeliumin sanoman
 levittämiseksi mm. vankiloissa, sairaaloissa sekä
 oppilaitoksissa;
c)  tekee ja tukee lapsi-, nuoriso- ja raittiustyötä;
d)  tekee diakoniatyötä erityisesti sairaiden, varattomien,
 vanhusten ja orpojen keskuudessa;
e)  levittää omaksumansa hengen mukaista kirjallisuutta,
 sanoma- ja aikakauslehtiä sekä muita kustanteita.

Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistykseen, jota näissä säännöissä nimitetään SRK:ksi. Tässä ominaisuudessa yhdistys toimii tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdessä hengessä sanotun keskusjärjestönsä kanssa edellä mainituilla ja muilla näihin verrattavilla työmuodoilla. Yhdistys suorittaa SRK:lle vuosittain määrätyn maksun.

Omaisuus
3 §

Yhdistyksellä on oikeus omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta.
Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoja ja testamentteja, perustaa ja kartuttaa rahastoja sekä hankkia varoja jäsenmaksuilla, ompeluseura- ja seuratoiminnalla, myyjäisillä, arpajaisilla, kolehdeilla sekä keräyksillä. Tarvittaessa yhdistys hankkii näitä toimintamuotojaan varten asianmukaisen luvan.

Jäsenyys
4 §

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä uskovainen, 15 vuotta täyttänyt, Oulun kaupungissa vakituisesti asuva henkilö, joka on omaksunut näiden sääntöjen 2 §:ssä mainitun opin ja tullut osalliseksi siinä tarkoitetusta hengestä ja lupautunut noudattamaan näitä sääntöjä.

Jäseneksi haluavan on ilmoittauduttava kirjallisesti johtokunnalle, joka päättää ilmoittautuneen henkilön jäseneksi hyväksymisestä ja merkitsee hyväksytyn henkilötiedot jäsenluetteloon.
Jäsen suorittaa vuosittain vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.
Jäsen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen muun syyn kuin todetun varattomuuden tähden, menettää puhe- ja äänioikeutensa yhdistyksen kokouksissa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5 §

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Yhdistyksen toimialueelta pysyvästi pois muuttaneen henkilön voi johtokunta erottaa yhdistyksestä.
Jos jäsen on luopunut yhdistyksen katsantokannasta taikka ei noudata näitä sääntöjä tai yhdistyksen tahi johtokunnan päätöksiä taikka menettelyllään vaikeuttaa yhdistyksen tai SRK:n toimintaa, taikka muistutuksesta huolimatta on laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen muun syyn kuin todetun varattomuuden tähden, on johtokunnalla oikeus erottaa hänet yhdistyksestä. Ennen yhdistyksestä erottamista jäsenelle varataan tilaisuus antaa selitys asiassa.

Eronnut tai erotettu jäsen menettää yhdistykseen nähden kaikki oikeutensa.

Hallinto
6 §

Päätösvaltaa yhdistyksessä käyttää sen kokous. Toimeenpanovaltaa käyttää johtokunta.

7 §

Yhdistyksen hallituksena on johtokunta, johon yhdistyksen jäsenistä neljäksi vuodeksi kerrallaan valittuina kuuluu kaksitoista (12) jäsentä. Johtokunnan jäsenistä eroaa vuosittain neljännes (1/4), ensin arvalla, sitten vuorollaan. Uudelleen valitseminen on sallittua.
Johtokunta valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, ottaa sihteerin ja taloudenhoitajan joko keskuudestaan tai johtokunnan ulkopuolelta sekä valitsee muut mahdolliset toimihenkilöt.
Johtokunta on päätösvaltainen, jos enemmän kuin puolet sen jäsenmäärästä on saapuvilla. äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.
Johtokunnan ulkopuolelta otetuilla sihteerillä ja taloudenhoitajalla on johtokunnan ja työvaliokunnan kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
Johtokunta voi valita vuosittain keskuudestaan juoksevien asioiden hoitamista ja johtokunnassa käsiteltävien asioiden valmistelua varten työvaliokunnan, johon johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kuuluu enintään neljä (4) jäsentä.
Yhdistyksen toimialue voidaan jakaa alueellisiin toimintayksiköihin, joiden johdossa ovat johtokunnan alaisuudessa toimivat aluetoimikunnat.

8 §

Johtokunnan jäseneksi älköön valittako henkilöä, joka ei ole ollut vähintään kolmea lähinnä edellistä vuotta yhdistyksen jäsenenä. Jos kysymyksessä on henkilö, joka vähintään mainitun ajan on ollut jonkun muun SRK:n jäsenyhdistyksen jäsen, voidaan hänet valita johtokuntaan, mikäli kokous on valintaan nähden yksimielinen.
Johtokunnan jäsen voidaan yhdistyksen kokouksessa erottaa kesken vaalikauttakin samoilla perusteilla ja samalla tavoin menetellen kuin 5 §:n 3. momentissa yhdistyksen jäsenen erottamisesta on sanottu.
Erotetun jäsenen tilalle valitsee yhdistyksen kokous uuden jäsenen johtokuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Samoin tehdään, jos johtokunnan jäsenen paikka muutoin on tullut avoimeksi.

Taloudenhoito
9 §

Yhdistyksen toiminta- ja varainhoitovuotena on kalenterivuosi.


10 §

Yhdistyksen talousarvio ja kirjanpito on järjestettävä niin, että kunkin eri toimintahaaran tulot ja menot voidaan erottaa toisistaan.

11 §

Varainhoitovuoden tilinpäätös on valmistettava ja annettava hallintoa koskevien asiakirjojen kera tilintarkastajille ennen helmikuun 5. päivää. Tilintarkastajien on ennen helmikuun 10. päivää annettava kertomuksensa tarkastuksen tuloksesta sekä lausuntonsa tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.
Jos tilintarkastajien kertomuksessa on tehty muistutuksia tilejä tai hallintoa vastaan, johtokunnan on vaadittava niistä asianomaisten selvitykset sekä annettava ne ja oma lausuntonsa tilintarkastajain kertomuksen mukana vuosikokouksen käsiteltäväksi.

Kokoukset
12 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuussa. Ylimääräinen kokous voidaan pitää johtokunnan kutsusta tarpeen mukaan tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) jäsenistä sellaista johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

13 §

Yhdistys kutsutaan koolle vuosikokoukseen vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ilmoittamalla siitä SRK:n julkaisemassa lehdessä ja kiinnittämällä kirjallinen ilmoitus yhdistyksen toimitalon ilmoitustaululle. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen tapahtuu samalla tavalla.
Kokouskutsussa on mainittava, jos kokouksessa on tehtävä päätös näiden sääntöjen 22. tai 23. §:ien sisältämistä asioista.
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan kokoonkutsuttu.

14 §

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, sekä todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 2. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus edelliseltä toimintavuodelta ja päätetään sen hyväksymisestä;
 3. Esitetään yhdistyksen edellisen varainhoitovuoden tilit ja tilintarkastuskertomus sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä;
 4. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta ja niiden kantoajasta;
 5. Päätetään johtokunnan jäsenten, tilintarkastajien ja SRK:n vuosikokoukseen tai muihin kokouksiin valittujen edustajien palkkioista;
 6. Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle tai muusta syystä vapaaksi tulleelle paikalle huomioon ottaen, mitä 8. §:n 1. momentissa on sanottu;
 7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet;
 8. Valitaan edustajat SRK:n vuosikokoukseen sekä muihin mahdollisesti pidettäviin kokouksiin;
 9. Valitaan seurakuntavanhimmat;
 10. Hyväksytään johtokunnan laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle;
 11. Käsitellään johtokunnan esittämät sekä ne jäsenten esittämät asiat, jotka johtokunnalle on jätetty vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta

Johtokunnan tehtävät
15 §

Johtokunnan tehtävänä on huolehtia kaikesta yhdistyksen hallinnosta, valvoa sen etuja, valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat, ja panna täytäntöön sen päätökset, samoin kuin SRK:n päätöksistä mahdollisesti aiheutuvat toimenpiteet. Erityisesti johtokunnan tulee

 1. valvoa, että yhdistyksen toiminta on tarkoituksenmukaisesti järjestetty;
 2. valita tarpeelliset toimikunnat sekä harkintansa mukaan ottaa ja irtisanoa toimihenkilöt ja työntekijät, päättää näiden palkoista ja palkkioista talousarvion puitteissa sekä toimi- ja työohjeista;
 3. laatia vuosittain ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi;
 4. valvoa, että yhdistyksen taloutta hoidetaan säästäväisesti ja järkiperäisesti;
 5. valvoa, että yhdistyksen tuloista ja menoista pidetään asianmukaista kirjanpitoa;
 6. antaa tarvittavat määräykset yhdistyksen kiinteän ja irtaimen omaisuuden vakuuttamisesta tulipalon ja muun vahingon varalta, omaisuuden hoitamisesta, omaisuusluetteloiden pitämisestä sekä yhdistyksen palveluksessa olevien henkilöiden laissa säädetystä vakuuttamisesta ja valvoa näiden tehtävien suorittamista;
 7. määrätä mahdollisen työvaliokunnan ja toimikuntien toimivallan rajat;
 8. vahvistaa tarvittavat ohje- tai johtosäännöt;
 9. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset;
 10. käsitellä yhdistyksen jäseneksi ottamista ja jäsenen erottamista koskevat asiat ja pitää jäsenluetteloa;
 11. laatia vuosittain kertomus yhdistyksen toiminnasta sekä
 12. päättää johtokunnan ja työvaliokunnan kokoon kutsumistavasta alkaneena toimintakautena.

16 §

Johtokunta käyttää yhdistyksen puhevaltaa sekä tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, mikäli ne lain ja näiden sääntöjen mukaan eivät kuulu yhdistyksen kokoukselle.
Johtokunta päättää laskujen hyväksymisestä.

17 §

Puheenjohtajan tehtävänä on mm. kutsua koolle johtokunnan ja työvaliokunnan kokoukset, toimia niiden puheenjohtajana, avata yhdistyksen vuosikokoukset, valvoa tehtyjen päätösten lainmukaisuutta ja täytäntöönpanoa sekä valvoa toimihenkilöiden tehtävien hoitamista ja yhdistyksen toimintaa yleensä.
Puheenjohtajan tulee kutsua johtokunta koolle silloinkin, kun sen jäsenistä vähintään kolmannes (1/3) sitä määrättyä asiaa varten kirjallisesti pyytää.
Puheenjohtajan estyneenä ollessa varapuheenjohtaja hoitaa hänen tehtäviään.

18 §

Sihteeri kirjoittaa johtokunnan pöytäkirjat, hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihdon sekä hoitaa, säilyttää ja pitää kunnossa yhdistyksen arkiston;
huolehtii puheenjohtajan ohjeiden mukaan kokousasioiden valmistelusta ja päätöksistä tiedottamisesta, ellei erikseen muuta sovita;
toimii yhdyshenkilönä johtokunnan ja toimikuntien välillä;
laatii puheenjohtajan ohjeiden mukaan toimintakertomus- ja toimintasuunnitelmaehdotuksen johtokunnalle;
huolehtii, että SRK:lle toimitettava vuosikertomus tulee määräaikana lähetetyksi, sekä hoitaa johtokunnan antamat muut tehtävät.


19 §

Taloudenhoitaja hoitaa ja säilyttää yhdistyksen rahavarat, arvopaperit ja asiakirjat;
suorittaa hyväksytyt laskut ja muut maksumääräykset sekä SRK:lle menevän vuosimaksun määräaikana;
kantaa tai vastaanottaa kaikki saatavat ja muut 3. §:n edellyttämästä toiminnasta saatavat tulot ottaen menoista ja tuloista hyväksyttävät tositteet;
huolehtii, että kirjanpito on siististi ja huolellisesti hoidettu, valvoo yhdistyksen kiinteän ja irtaimen omaisuuden käyttöä ja hoitoa sekä niiden täyteen arvoon palovakuuttamista;
huolehtii, että muut vakuutukset ovat ajan tasalla;
toimittaa johtokunnan nimeämän edustajan kanssa vuosittain kaiken omaisuuden inventoinnin ja arvioimisen;
valvoo talonmiehen ja muiden kiinteistönhoidosta vastaavien toimintaa;
seuraa ja valvoo yhdessä tilinpitäjän kanssa yhdistyksen taloudellista tilannetta ja tiedottaa siitä johtokunnalle, sekä laatii johtokunnalle ehdotuksen seuraavan varainhoitovuoden talousarvioksi.

Tilinpito
20 §

Johtokunta voi antaa yhdistyksen kirjanpidon sekä maksutilanteen hoitamisen ulkopuoliselle tilinpitäjälle, jonka tulee hoitaa sitä huolellisesti ja luottamuksellisesti yhteistyössä taloudenhoitajan kanssa.
Tilinpitäjän on päätettävä yhdistyksen edellisen varainhoitovuoden tilit ennen tammikuun 31. päivää ja jätettävä ne johtokunnan tarkistettavaksi.

Nimenkirjoitusoikeus
21 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

Yleisiä määräyksiä
22 §

Sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskevaa päätöstä on vähintään kolmen neljänneksen (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä kannatettava.

23 §

Kiinteistön ostoa tai myyntiä taikka kiinnittämistä koskevaa päätöstä on vähintään kolmen neljänneksen (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä kannatettava.

24 §

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen jäljelle jääneet varat luovutettava SRK:lle. Mikäli yhden vuoden kuluessa purkautumisesta syntyy uusi sanottuun keskusjärjestöön liittynyt ja tarkoitusperiensä suhteen vastaava rekisteröity yhdistys, luovutetaan varat sille.

Sääntöjen muutos rekisteröity 18.1.1995     Rekisterinumero 5207